Wax treatments for Women & Men

 • Full Leg Waxing $55
 • Half Leg Waxing $30
 • Under Arm Waxing $15
 • Full Arm $35
 • Bikini Line $25
 • Brazilian $50
 • Upper Lip $7
 • Eyebrows $10
 • Full Back Waxing $40
 • Stomach $15
 • Chest Waxing $40
 • Chin $10